logo

Regulamin strzelnicy

Regulamin Strzelnicy Sportowo-Bojowej „PETRUCI” w Gęsinie

 

§1 Warunki korzystania ze strzelnicy.

1. Prowadzący strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
  3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2. Na strzelnicy zabrania się:

 1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
 2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

 1. regulamin strzelnicy,
 2. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
 3. plan strzelnicy z oznaczeniem:
  1. stanowisk strzeleckich,
  2. punktu sanitarnego,
  3. dróg ewakuacji,
  4. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
 4. wykaz sygnałów alarmowych,
 5. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Ze strzelnicy korzystać mogą:

 • Osoby posiadające własną broń z ważnym zezwoleniem.
 • Członkowie zwyczajni i członkowie sympatycy Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Petruci Shooting”
 • Członkowie i „prowadzący strzelanie” innych klubów i sekcji strzeleckich.
 • Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.
 • Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów, lub za ich pisemną zgodą.
 • Zorganizowane grupy strzelających z własnym „prowadzącym strzelanie” pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr 18 , poz. 234)

 

§2 Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

 

§3 Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

 

&4 Obowiązki korzystającego ze strzelnicy.

 1. Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.
 2. Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
 3. Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 4. Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu.
 5. W miarę potrzeby stosować ochronniki wzroku i słuchu.
 6. W przypadku strzelania do celów metalowych (popper) należy bezwzględnie stosować ochronniki oczu. Dotyczy to także osób bezpośrednio obserwujących to strzelanie.
 7. Po ukończeniu strzelania zdać broń i kartę strzelającego celem rozliczenia i zarchiwizowania.
 8. Wpisać godzinę opuszczenia strzelnicy w odpowiedniej rubryce Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
 9. Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję – w przypadku strzelania z broni klubowej.

 

&5 Przepisy końcowe.

 1. Bez zgody prowadzącego strzelanie nie wolno wchodzić na teren strzelnicy.
 2. Osobom, co do których istnieje wątpliwość, że mogą zagrażać sobie lub innym nie zezwala się na strzelanie.
 3. Za wyrządzone szkody materialnie odpowiada strzelający.
 4. Za spowodowanie wypadku odpowiedzialność karną ponosi osoba, która go spowodowała.
 5. Przypomina się strzelającym, że na Strzelnicy obowiązują wszystkie przepisy USTAWY z dnia 21 maja 1999r. O BRONI I AMUNICJI ( Dz. U. Nr 53, poz 549) oraz aktualne rozporządzenia i akty wykonawcze do Niej wydane.

 

Właściciel Strzelnicy Sportowo-Bojowej „Petruci”

Bartosz Pietruszka